Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • 14 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty i podziękowali za trud włożony w nauczanie.14 października 2015 r. z ... - czytaj dalej
  • Patronem szkoły podstawowej został Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) wybity pisarz, patriota, obywatel Polski i świata, laureat literackiej nagrody Nobla. Nadanie imienia szkole ...Patronem szkoły podstawowej ... - czytaj dalej
  • 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA Senat przyjął uchwałę, ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W uzasadnieniu senatorowie podkreślili: „Henryk Sienkiewicz przez swoją ...2016 ROKIEM HENRYKA ... - czytaj dalej

UCHWAŁA RADY POWIATU

Strona główna » Aktualności » UCHWAŁA RADY POWIATU

UCHWALA NR XLIV/448/22
RADY POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO

z dnia 9 lutego 2022 r.
 

w sprawie zamiaru Iikwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej or 1 w Zawierciu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit . ,,i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz:qdzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 920,  z 2021 r.   poz. 1038,  1834.),   art. 89 ust. 1 i ust. 3 w zwi¥ku   z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 762), uchwala si , co nast puje:
§ 1. 1. Wyrazic  zamiar  likwidacji   z dniem  31 sierpnia  2022 r.  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu , majqcej swojq siedziby w Zawierciu , ul. Parkowa 2.
2. Realizacjy zadan likwidowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu zapewni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu , funkcjonujqca w Zespole Szk6l Specjalnych im . Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu z siedzibq w Zawierciu, ul. Rataja 29a.
§ 2. 1. Wystqpic do Slq5kiego Kuratora Oswiaty o wyrazenie opinii w zakresie opisanym w §1 ust. l .
2. Powiadomic o zamiarze likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu osoby korzystajqce   aktualnie   z pomocy    psychologiczno-pedagogicznej   w tej   jednostce   oraz      osoby,   kt6re w przyszlosci mogq z tej pomocy korzystac na terenie powiatu zawiercianskiego.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy Zarzqdowi Powiatu.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 206 razy

autor: zswierbka.pl

data dodania: 2022-02-22 21:30:36

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wierbce
ul. Szkolna 3, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 67 35 253
e-mail: sekretariat@zswierbka.pl

Wierbka, zespół szkół, pilica, edukacja,
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna